Algemene Voorwaarden & AVG

Now playing Footage from Kirchberg

Algemene voorwaarden & AVG

1. TOEPASSELIJK

Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op:

1. a) het gebruik van informatie, afbeeldingen, documenten en/of andere diensten in de volgende Europese online-winkel van Dutchweek B.V.: dutchweek.nl, en de verschillende versies daarvan (de“Website”); en

1. b) de aanschaf op de Website van producten van het merk Dutchweek B.V. of eventuele andere merken die op de Dutchweek B.V. website worden verkocht. Door een bestelling te plaatsen gaat u automatisch akkoord met de Algemene voorwaarden op deze (Dutchweek B.V.) website.

2. Gebruiksvoorwaarden website

3. Gegevensbescherming

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, en uw rechten op bescherming van uw gerechtvaardigde belangen worden strikt in acht genomen in overeenstemming met de privacy , beveiligings en cookiebeleid, als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens, 2016/679. We streven naar perfectie in de naleving hiervan.

2. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR EXTERNE LINKS

Indien de online-pagina’s van Dutchweek B.V. links bevatten naar andere sites op het internet, verklaart Dutchweek B.V. hierbij uitdrukkelijk dat zij geen invloed heeft op de opzet of de content van de pagina’s waarnaar die links leiden. Derhalve neemt Dutchweek B.V. uitdrukkelijk afstand van alle content op alle pagina’s van derden waarnaar die links leiden. Deze verklaring geldt voor alle getoonde links en voor alle content van pagina’s waarnaar de links leiden.

3. INFORMATIE OP DE WEBSITE

De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en houdt geen advies in. Hoewel Dutchweek B.V. haar Website met zorg heeft samengesteld, kunnen de informatie, teksten, documenten, afbeeldingen, filmpjes, muziek en/of andere diensten/informatie daarop fouten bevatten of anderszins onjuist of onvolledig zijn. Dutchweek B.V. garandeert niet dat de Website en/of de informatie vrij is van fouten, gebreken, malware en virussen, of dat de Website en/of de informatie correct, actueel en nauwkeurig is. Dutchweek B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Website, daaronder begrepen schade als gevolg van malware, virussen of andere onjuistheden of onvolledigheden van die informatie of de Website, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dutchweek B.V.. Voorts is Dutchweek B.V. niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van elektronische communicatiemiddelen in samenhang met deze Website, daaronder begrepen doch niet beperkt tot schade als gevolg van storing of vertraging in de aflevering van elektronische berichten of het onderscheppen of manipuleren van elektronische berichten door derden of door computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en verzending van virussen.

4. LINKS NAAR ANDERE SITES

De Website kan links bevatten naar externe internetsites. Dutchweek B.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik of de content van internetsites die links bevatten naar deze Website of waarnaar deze Website een link bevat. Ons privacy , beveiligings en cookiebeleid is niet van toepassing op verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op of via die externe sites.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle merknamen, logo’s, productnamen en titels die worden gebruikt op de Website, zijn handelsmerken of handelsnamen van Dutchweek B.V. of van derde handelsmerk of handelsnaamhouders. U mag die handelsmerken, logo’s of handelsnamen niet gebruiken of verveelvoudigen, aangezien dit inbreuk kan vormen op de rechten van de houder. Het auteursrecht met betrekking tot alle ontwerpen, teksten, documenten, filmpjes, muziek en/of andere diensten en de keuze en ordening daarvan, alsmede alle software-compilaties, achterliggende broncodes, software en alle andere materialen op deze Website berust bij Dutchweek B.V. en/of haar leveranciers en onderaannemers. U mag delen van de Website uitsluitend elektronisch kopiëren en in hardcopy afdrukken voor zover dit noodzakelijk is om een bestelling bij ons te plaatsen of om de Website als winkelmedium te gebruiken. U mag geen ander gebruik maken van de informatie en materialen op deze Website, daaronder begrepen verveelvoudiging voor andere dan bovenstaande doeleinden, aanpassing, verspreiding of herpublicatie. Indien u materialen of informatie van deze Website wilt gebruiken, hebt u daarvoor onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig.

6. PRIVACY , BEVEILIGINGS EN COOKIEBELEID

Dutchweek B.V. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de bezoekers van de Website in overeenstemming met het privacy , beveiligings en cookiebeleid, als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens, 2016/679.

7. ONGEVRAAGDE IDEEËN

Indien u ongevraagde ideeën en/of materialen, al dan niet bestaande uit tekst, afbeeldingen, geluid, software of informatie (“Materialen”), op deze Website plaatst of per e mail of anderszins aan Dutchweek B.V. toestuurt, hebben wij het recht die Materialen kosteloos maximaal te gebruiken, te kopiëren en/of te exploiteren en zijn wij niet gebonden aan enige geheimhoudingsplicht met betrekking tot die Materialen. U verklaart hierbij Dutchweek B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen in verband met alle (rechts)vorderingen en aansprakelijkheden die zich aan onze zijde mochten voordoen doordat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

III. Verkoopvoorwaarden

1. GESCHIKTHEID

U kunt bestellingen plaatsen als geregistreerd gebruiker of als gast. Om een bestelling te kunnen plaatsen, hebt u een e-mailadres nodig en dient u uw browser zodanig in te stellen dat zowel cookies als pop-ups worden geaccepteerd om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van de Website, daaronder begrepen het toevoegen van producten aan uw winkelmandje en het verzenden van uw bestelling.

2. BESTELLINGEN PLAATSEN

De op de Website aangeboden producten vertegenwoordigen een aanbieding tot koop van producten van Dutchweek B.V. op basis van de op de Website vermelde gegevens. Alle aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in EUR en zijn inclusief BTW. Indien Dutchweek B.V. niet in staat is een bestelling uit te voeren, zal Dutchweek B.V. u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bestellingen worden uitsluitend geaccepteerd in voor huishoudens gebruikelijke hoeveelheden. Indien u een bestelling plaatst, zullen wij u een e mail sturen ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling een zogenoemde Orderbevestiging. Dit houdt niet in dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd. Acceptatie door ons van de bestelling vindt plaats bij verzending van de producten aan u. Wij zullen u een e- mail sturen ter bevestiging van verzending van de producten, een Verzendbevestiging. Producten op de Website zijn uit voorraad leverbaar. Producten die niet op voorraad zijn, worden gemarkeerd als niet verkrijgbaar of en (tijdelijk) uitverkocht. Het kan voorkomen dat wij voorraadproblemen hebben doordat klanten producten op hetzelfde moment bestellen. Als wij een reeds besteld artikel niet kunnen verzenden, kunnen wij dat deel van uw bestelling annuleren en krijgt u voor dat deel uw geld terug of wordt dat deel niet in rekening gebracht. Wij doen er alles aan om onze voorraden zo nauwkeurig mogelijk bij te houden. Fouten kunnen incidenteel voorkomen. Onze online-producten worden regelmatig aangevuld, zodat het de moeite waard is om regelmatig nog eens bij Dutchweek B.V. te kijken. Indien u per ongeluk een bestelling hebt geplaatst of een bestelling wilt annuleren voordat deze geleverd wordt, dient u onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van Dutchweek B.V.  Maandag tot Vrijdag  09:00 – 17:00 (standaardtarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken) of een e- mail te sturen naar Dutchweek B.V.: info@dutchweek.nl. Dutchweek B.V. zal u zo goed mogelijk van dienst zijn. Aangezien Dutchweek B.V. altijd streeft naar snelle levering, is er niet veel tijd om uw bestelling te annuleren. Wij maken u erop attent dat wij geen wijzigingen (adres, maat, kleur) kunnen aanbrengen of accepteren zodra uw bestelling is geplaatst. Uitvoering van alle bestellingen op de Website vindt plaats onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor te beslissen om wat voor reden dan ook uw bestelling niet te accepteren. Voorts behouden wij ons het recht voor een bestelling te annuleren door middel van schriftelijke kennisgeving aan u in de volgende situaties (niet limitatief), zonder aansprakelijk te zijn voor schade of kosten anders dan restitutie van eventueel van u ontvangen bedragen in verband met de door ons geannuleerde bestelling:

Het product is niet beschikbaar

Uw factuur-gegevens zijn niet juist of niet controleerbaar

Uw bestelling is gesignaleerd door onze beveiligingssystemen als een ongebruikelijke bestelling of een bestelling die gevoelig is voor fraude

Indien van toepassing, uw bankoverschrijving is niet binnen 2 werkdagen na Orderbevestiging ontvangen

Wij konden de bestelling niet afleveren op het door u opgegeven adres

Als gevolg van omstandigheden of gebeurtenissen die buiten onze invloedssfeer vallen.

3. BETALING

Betaalwijze U kunt de producten betalen via iDeal, Dutchweek B.V.. Indien u een actiecode hebt, dient u deze in te voeren op de winkelmand-pagina in het veld ‘Actiecode’ en vervolgens op ‘Toepassen’ te klikken. Controleer de vervaldatum van uw actiecode alvorens deze te gebruiken. Wij maken u erop attent dat u niet meer dan één actiecode per aankoop kunt gebruiken. Als u gebruik maakt van actiecodes voor afgeprijsde producten en de totale korting meer bedraagt dan 50% van de oorspronkelijke prijs, is het mogelijk dat de actiecode niet geldig is. Elke actiecode is slechts eenmalig geldig, tenzij anders is aangegeven.

Gegevenscontrole Tijdens het betaalproces kan Dutchweek B.V. kredietcontroles uitvoeren. Op basis van de uitkomst van die controle kan Dutchweek B.V. een bestelling en/of de betaling wijzigen, aanpassen of weigeren.  Ons klantenserviceteam wordt niet op de hoogte gesteld van de uitkomst van kredietcontroles. Uw totaalbedrag Het op het kassascherm aangegeven totaalbedrag is inclusief belasting en verzendkosten. Dit bedrag wordt vermeld in de Orderbevestiging. Prijswijzigingen De prijzen van producten zijn als getoond op de Website. Prijzen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, maar wijzigingen zijn niet van invloed op bestellingen die wij reeds hebben bevestigd in de Orderbevestiging.

4. LEVERING

De levertijd is als regel 2 tot 5 werkdagen na verzending van de bestelling. Indien de afgeleverde producten kennelijke materiaal- of fabricagegebreken bevatten, daaronder begrepen schade als gevolg van transport, verzoeken wij u die gebreken onmiddellijk telefonisch of per e mail aan ons te melden. Indien u dit niet doet, heeft dat geen invloed op uw wettelijke rechten.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De producten blijven eigendom van Dutchweek B.V. totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.

6. RETOURZENDING EN ANNULERING

Retourzending van gebrekkige producten U kunt de aan u afgeleverde producten retourneren die gebreken vertonen of anderszins niet in overeenstemming zijn met uw bestelling. Dit kunt u doen binnen 2 weken na ontdekking van het gebrek. Indien uw aanspraak gegrond is, worden de koopsom en de verzendkosten gerestitueerd. Het uitoefenen van uw recht tot retourzending (intrekking) Alle producten die op de Website worden gekocht, kunt u binnen 14 dagen na ontvangst op eigen kosten ongeopend met een intact zijnde sluitsticker op eigen risico en kosten retourneren. Dit samen met eventuele ontvangen cadeau’s en of samples. Indien u besluit uw bestelling te annuleren, zullen wij alle betalingen die wij van u ontvangen hebben aan u vergoeden, inclusief de kosten van standaardlevering en (administratie indien van toepassing), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 30 dagen vanaf de dag waarop wij geïnformeerd zijn over uw beslissing om producten te retourneren. Wij kunnen echter weigeren tot terugbetaling over te gaan totdat wij de producten en eventuele cadeau’s en of samples ontvangen hebben of totdat u het bewijs van retourzending van de producten heeft getoond, daarbij kijkend naar wat er eerder plaatsvindt om geen onnodige vertraging op te lopen. De volgende producten kunnen niet worden geretourneerd: geopende eau de toilette, parfums en aanverwante producten en make-up (tenzij deze nog in de originele verzegelde verpakking zitten). Zorg ervoor dat u geen retourzendingen van verschillende bestellingen in één pakket verpakt zodat u uw geld zo snel mogelijk terug kunt krijgen. Geretourneerde producten moeten zijn geretourneerd in dezelfde staat als waarin zij zijn verzonden – en moeten voorzien zijn van hun oorspronkelijke label. Wij aanvaarden geen producten die zijn gedragen of gewassen. Voor dergelijke producten geven wij geen geld terug. Indien de staat van de producten is verslechterd als gevolg van gebruik, behouden wij ons het recht voor de producten terug te sturen naar de afzender. Daarnaast maken wij u attent op het bestaan van een wettelijke garantie van conformiteit voor producten op grond van artikel 7:17 BW. Procedure voor retourzending Indien u producten wilt retourneren, dient de orderbevestiging en/of elke levering het volgende te bevatten (i) retourinformatie, in de vorm zoals aangehecht als Bijlage 2, (ii) een link naar een online model retourzendingsformulier, of een afgedrukt model retourzendingsformulier, in de vorm zoals aangehecht als Bijlage 3 en (iii) uw retouretiket. Om u beter van dienst te kunnen zijn, vragen wij u het online of eventueel bijgeleverde retourzendings-formulier volledig in te vullen. Het is van belang dat u de reden voor retourzending opgeeft van elk artikel dat u aan ons retourneert. Voorzie uw pakket van een retour-etiket op de doos en zorg ervoor, als u de doos gebruikt die wij aan u hebben gezonden, dat het retour-etiket over het oorspronkelijke etiket heen plakt, dat is gebruikt om het pakket aan u te verzenden. Uw retourzending kunt u afhandelen door een door u gekozen vervoerder. De retour-kosten zijn altijd voor uw eigen rekening, tenzij    materiaal- of fabricagegebreken bevatten (zie Bijlage 4). Lees onze retourzendings-informatie zorgvuldig door. Geen ruil Dutchweek B.V. beschikt niet over een ruilservice. Natuurlijk kunt u elk product waarover u niet volledig tevreden bent, retourneren tegen restitutie min de verzend en retour kosten. Als u een ander product wil plaatst u dan een nieuwe bestelling op Dutchweek.nl. Restitutie Zodra uw geretourneerde producten zijn gecontroleerd en geïnspecteerd in ons magazijn, ontvangt u per e-mail een kennisgeving van restitutie indien die plaatsvindt. Uw koopsom en verzendkosten worden onverwijld teruggestort op dezelfde met dezelfde betaalmethode die is gebruikt om de bestelling te plaatsen. Retournerings kosten zijn zoals reeds vermeld altijd voor uw rekening. De restitutie wordt gewoonlijk binnen 8 tot 30 werkdagen op uw bankrekening bijgeschreven.  restitutie-status altijd controleren door contact op te nemen met uw bank. Wij vermelden ten overvloede, om uw geld volledig terug te kunnen geven, is het van belang dat wij de geretourneerde producten in dezelfde staat ontvangen als waarin u deze hebt ontvangen: de geretourneerde producten moeten compleet samen met de geleverde eventuele cadeau’s en of samples ongebruikt, (ongedragen en ongewassen zijn, en alle productlabels en kaartjes moeten intact) zijn.

7. ACTIECODES

Actiecodes (kortingscodes) van Dutchweek B.V. zijn beperkt tot één per klant, per bestelling. Actiecodes kunnen niet worden gecombineerd.

1. Overige
2. Contactgegevens

Dutchweek B.V. Kortekade 60A, 3062 GT Rotterdam Nederland Telefoon: 010 303 12 31* Maandag tot en met Vrijdag 09.00 – 17.00 *(standaardtarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken) E-Mail-Adres: info@dutchweek.nl

2. Wijzigingen in de algemene voorwaardeb

Indien Dutchweek B.V. besluit deze algemene voorwaarden te wijzigen, zullen wij de gewijzigde voorwaarden op de Website plaatsen. U wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd. Deze voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd in juni 2019.

3.Toepasselijk recht en bevoegdheid

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, door een bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om alle geschillen die zich mochten voordoen in verband met deze algemene voorwaarden, te beslechten, onverminderd het recht van beroep en cassatie.

Bijlage 1 PRIVACY, BEVEILIGINGS EN COOKIEBELEID

Dit privacy , beveiligings en cookiebeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op de verwerking van al uw persoonsgegevens die op de Website worden verzameld door Dutchweek B.V., aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar onderaannemers. In dit Privacybeleid verwijzen “wij”, “onze” en “ons” naar Dutchweek B.V., en verwijst “u” naar de gebruiker van de Website. Als u onze Website bezoekt, verkrijgen wij persoonsgegevens die u bewust aan ons bekendmaakt. Wij vragen om gegevens indien u aankopen doet, waaronder bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e mailadres, geslacht, creditcardgegevens (“Persoonsgegevens”), wanneer u informatie opvraagt, wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief  om uw online-account aan te maken of wanneer u gebruikmaakt van een andere dienst van de Website. In dat geval gebruiken wij die Persoonsgegevens om een gebruikersprofiel aan te maken. In dit kader kunnen wij de gegevens die u ons online verstrekt, combineren met andere gegevens uit bronnen van Dutchweek B.V., transacties en berichten die worden verzameld of verwerkt door een concern van Dutchweek B.V. en bevoegde onderaannemers. Ten slotte kunnen wij, als u een openbaar bericht plaatst over Dutchweek B.V. of rechtstreeks met ons communiceert op een sociale media-website, de in die berichten of in uw openbare profiel vervatte gegevens verzamelen en verwerken ten behoeve van de behandeling van uw eventuele vragen aan de klantenservice en om de publieke opinie over Dutchweek B.V. bij te houden en te beïnvloeden. De persoons en niet persoonlijke gegevens die wij ontvangen als u de Website bezoekt, worden vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons in dat verband strikt aan de geldende nationale beschermingswetgeving. Door gebruik te maken van de Website geeft u aan dat u instemt met het privacy , beveiligings en cookiebeleid van de Website, dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

1. UW PRIVACY

Wij kunnen uw persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) verzamelen, verwerken en gebruiken om onze verplichtingen uit hoofde van eventueel tussen u en ons gesloten overeenkomsten (zoals bestellingen voor producten) na te komen, om u informatie te verstrekken die u van ons verlangt, om u actuele product en promotionele informatie te verstrekken, en om u onze Nieuwsbrief te sturen. Dutchweek B.V. is de voor de verwerking van uw Persoonsgegevens verantwoordelijke. Als u ingelogd bent en u formulieren invult of uw gegevens op de Dutchweek B.V.-site bekijkt, wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding (http via SSL, ook wel HTTPS genoemd). De gegevens die u invoert, worden automatisch versleuteld alvorens te worden verzonden. Alle gegevens en informatie die wij ontvangen, worden beschermd, worden geregistreerd in onze centrale databank in Nederland, en zijn uitsluitend beschikbaar voor bevoegde medewerkers en onderaannemers. Wij verzamelen niet automatisch Persoonsgegevens, tenzij u ons daarvoor vooraf toestemming verleent. Zo kunnen wij u als u zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief, vragen om uw e mailadres, of kunnen wij als u een artikel uit de online-winkel koopt, vragen om uw naam, postadres en e- mailadres. De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd tegen mogelijk misbruik bewaard, en zullen dus uitsluitend worden gebruikt voor de hiervoor genoemde beperkte doeleinden.

2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

3. a) Indien u daarmee hebt ingestemd door het desbetreffende vakje aan te vinken alvorens uw registratie op de Website in te dienen, worden uw Persoonsgegevens door ons verwerkt om u informatie te kunnen sturen over Dutchweek B.V., om u per e mail informatie te kunnen sturen over de, en om u het laatste nieuws te kunnen sturen over acties en producten. Wij houden u graag op de hoogte van onze nieuwste producten, evenementen, speciale aanbiedingen en andere mogelijkheden en ontwikkelingen binnen Dutchweek B.V.. Dit doen we door middel van e-nieuwsbrieven. Daartoe verwerken wij uw naam, e mailadres en een overzicht van de nieuwsbrieven die wij u reeds hebben toegezonden. Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als u informatie van ons wilt ontvangen. Indien u die e mails niet langer wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor te allen tijde afmelden door contact op te nemen met ons of door gebruik te maken van de afmeldoptie die in elk van ons afkomstig e mailbericht is opgenomen.
4. b) Uw Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het technisch en functioneel beheer van de Website. Als u onze Website bezoekt, verwerken onze Websitebeheerders technische gegevens die zijn verbonden aan het gebruik van de Website, om ons in staat te stellen de functionaliteiten van de Website aan te bieden. Met deze technische gegevens kunnen onze websitebeheerders de Website beheren, bijvoorbeeld door technische problemen op te lossen of de toegankelijkheid van bepaalde delen van de Website te verbeteren. Zodoende zorgen wij ervoor dat u de informatie op de Website snel en eenvoudig kunt (blijven) vinden. Voor dit doel wordt ook gebruik gemaakt van cookies. Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de bezochte webpagina’s van de Website, de internetbrowser die u gebruikt, eerder of later bezochte websites en de duur van een bezoek/sessie. Wij bewaren technische gegevens zo lang als wettelijk voorgeschreven is voor dit doel.
5. c) Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de bezochte webpagina’s van de Website, de internetbrowser die u gebruikt, eerder of later bezochte websites en de duur van een bezoek/sessie. Wij bewaren technische gegevens zo lang als wettelijk voorgeschreven is voor dit doel.
6. d) Andere doeleinden omvatten onder meer:

managementinformatie en statistische gegevens genereren;

als u deelneemt aan onze prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspellen, die prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspellen te kunnen organiseren, om de winnaars bekend te kunnen maken en de respons op prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspellen te kunnen meten;

voldoen aan wettelijke verplichtingen;

het lidmaatschap beheren;

content die u plaatst, aan u te kunnen toeschrijven;

betalingen verwerken;

fraude en misbruik voorkomen en stoppen;

voor boekhouddoeleinden;

het forum beheren;

voor toegangscontrole en beveiligingsmaatregelen voor ons gebouw en terrein;

3. WIE HEEFT INZAGE IN UW GEGEVENS?

Dutchweek B.V. maakt gebruik van derden voor bepaalde verwerkingsactiviteiten, zoals Website-hosting. Voor zover deze derden inzage hebben in Persoonsgegevens om die verwerkingsactiviteiten te kunnen uitvoeren, hebben we de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor bovengenoemde doeleinden. Alleen als we daartoe wettelijk verplicht zijn, worden uw Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Dutchweek B.V. organiseert incidenteel prijsvragen, acties of kansspellen in samenwerking met derden. In dat geval wordt dat duidelijk op de Website vermeld. Indien u deelneemt aan dergelijke prijsvragen, evenementen of kansspellen worden uw Persoonsgegevens (voor zover noodzakelijk) aan die derden ter beschikking gesteld.

4. DERDEN

Derden kunnen via onze Website informatie ontvangen of verzamelen aangaande  solvabiliteitscontroles. Deze derden zijn contractueel gebonden jegens Dutchweek B.V. om de Persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met dit privacy , beveiligings en cookiebeleid. Wij houden ons niet bezig met de verkoop van Persoonsgegevens van onze klanten aan derden voor marketingdoeleinden. Het kan echter voorkomen dat wij op de in dit Privacybeleid beschreven wijze informatie uitwisselen met bepaalde derden waarmee uw identiteit niet kan worden achterhaald. Er zijn nog andere beperkte omstandigheden waarin wij Persoonsgegevens uitwisselen. Zo kunnen wij van tijd tot tijd gebruik maken van de diensten van derden om ons te helpen het gebruik van onze Website te analyseren. Zonder uw toestemming is het deze derden niet toegestaan u informatie over producten en diensten van andere ondernemingen te sturen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens uitwisselen met onze dochterondernemingen, onze moedermaatschappijen en aan ons gelieerde ondernemingen, ten behoeve van de marketing van producten en diensten van Dutchweek B.V., doch uitsluitend indien u daarvoor vooraf toestemming hebt verleend. Bepaalde derden beheren de content van pagina’s op de Website. Deze derden delen onze inzet voor de bescherming van uw privacy. Ook kunnen wij in bijzondere gevallen Persoonsgegevens vrijgeven om te voldoen aan verzoeken van justitie en overheidsinstanties, ten behoeve van de handhaving van de gebruiksvoorwaarden van de Website en andere overeenkomsten, en ter bescherming van klanten en anderen. Wij kunnen dit doen als wij te goeder trouw van mening zijn dat bekendmaking van deze informatie anderszins noodzakelijk of wenselijk is, bijvoorbeeld om de identiteit te achterhalen van, contact op te nemen met of gerechtelijke stappen te nemen tegen een persoon die schade toebrengt aan of inbreuk maakt op de rechten of eigendommen van onze onderneming, een andere gebruiker of iemand anders die daardoor nadeel zou kunnen lijden. Wij kunnen Persoonsgegevens overdragen aan een aan ons gelieerde onderneming of een derde in het kader van een overdracht van bedrijfsmiddelen.

5. LOGBESTANDEN

Net als de meeste websites verzamelen wij automatisch informatie waarmee uw identiteit niet kan worden achterhaald, en slaan we die op in logbestanden. Deze informatie omvat internetprotocol (IP )adressen, browsertype, internet service provider (ISP), pagina’s die u doorleiden of die het laatst zijn opgevraagd, besturingssysteem, datum /tijdsstempel en clickstream-gegevens. Wij gebruiken deze informatie, waarmee de identiteit van gebruikers niet kan worden achterhaald, om trends te analyseren, om de site te beheren en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. Wij koppelen deze automatisch verzamelde informatie niet aan informatie waarmee de identiteit kan worden achterhaald.

6. SOCIALE PLATFORMS

Wij maken u erop attent dat, indien u voor die optie kiest, uw activiteit op onze Website ook ter beschikking wordt gesteld aan sociale platforms, daaronder begrepen doch niet beperkt tot Facebook, Twitter, Pinterest,We Heart it enz. Indien u ervoor kiest onze Website te delen via sociale media zoals LinkedIn, Facebook en/of Twitter, worden uw persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in Dutchweek B.V.) ook zichtbaar voor alle bezoekers van uw persoonlijke webpagina op LinkedIn, Facebook en/of Twitter, afhankelijk van uw accountinstellingen. Op het gebruik van die sociale media-websites zijn uitsluitend de algemene voorwaarden (met inbegrip van het privacybeleid) van de desbetreffende sociale media-website van toepassing. Dutchweek B.V. is niet verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens of het privacybeleid van die sociale media-websites. Derhalve zijn Algemene gebruiks en verkoopvoorwaarden en dit privacy , beveiligings en cookiebeleid niet van toepassing op het gebruik van die websites.

7. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op de Website vindt u een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens via deze websites. Derhalve zijn Algemene gebruiks en verkoopvoorwaarden en dit privacy , beveiligings en cookiebeleid niet van toepassing op het gebruik van die websites.

8. COOKIES OP DEZE SITE

De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestandjes die door de Website worden verzonden en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, zodat wij uw browser kunnen herkennen wanneer u terugkeert op de Website. Cookies kunnen gegevens verzamelen over het gebruik van de Website, zoals de pagina’s die zijn bezocht, en de duur van de sessie van een gebruiker. Als u gebruikmaakt van de Website verzendt het cookie gegevens naar Dutchweek B.V.. Wij bewaren cookies niet langer dan nodig is. Op onze Website maken wij gebruik van strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, functionaliteitscookies, advertentiecookies, cookies van de eigenaar van de website, cookies van derden, blijvende cookies en sessiecookies. Strikt noodzakelijke cookies zijn van essentieel belang om u in staat te stellen om door de website te navigeren en gebruik te maken van de mogelijkheden van de website, zoals het verkrijgen van toegang tot beveiligde gedeelten van de Website. Zonder deze cookies kunnen diensten waarom u hebt gevraagd, zoals winkelmandjes of e facturering, niet worden geleverd. Prestatiecookies verzamelen anoniem informatie over de wijze waarop u de Website gebruikt, en de pagina’s die u hebt bezocht, bijvoorbeeld de pagina’s die u het meest bezoekt, en of u foutmeldingen krijgt van webpagina’s. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee uw identiteit te achterhalen is. Alle informatie die deze cookies verzamelen, zijn totaalgegevens en dus anoniem. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de werking van onze Website te verbeteren. Functionaliteitscookies onthouden uw selectie en keuzes om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Zo kunt u dankzij de cookies producten in uw winkelmandje plaatsen en de inhoud van uw winkelmandje inzien. Deze cookies maken het mogelijk voor onze Website om keuzes die u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u woont), te onthouden en om verbeterde, persoonlijkere functies te bieden. Zo kan onze Website herkennen in welke regio u thans gevestigd bent, door deze informatie op te slaan. Ook kan de Website herkennen of de gebruiker zich reeds heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of dat de gebruiker een bepaalde pagina voor het eerst ziet. De informatie die deze cookies verzamelen, zijn totaalgegevens en dus anoniem. Deze cookies kunnen uw browsing-activiteit op andere websites niet bijhouden. Advertentiecookies verzamelen informatie over uw browsinggedrag om advertenties te kunnen aanbieden die aansluiten op u en uw interesses. Ook worden deze cookies gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet, te beperken en om de doelmatigheid van de advertentiecampagne te meten. Ze worden gewoonlijk geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de Website-exploitant. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht, en deze informatie wordt uitgewisseld met andere organisaties zoals adverteerders. Targeting of advertentiecookies worden vaak gelinkt aan sitefunctionaliteit die door de andere organisatie wordt geleverd. Cookies van de eigenaar van de website bieden ons inzicht in wie welke pagina(‘s) heeft bezocht, om vast te stellen hoe frequent bepaalde pagina’s worden bezocht en om vast te stellen welke gedeelten van de site het meest populair zijn, en in het algemeen om toezicht te houden op het gebruik van de Website. Cookies van derden worden gebruikt voor het analyseren van verkeersbronnen en bezoekersgedrag, alsmede voor het beheren van toegangs en sitemogelijkheden op de Website. Sessiecookies worden gebruikt om informatie op te slaan over uw pagina-activiteiten, zodat u eenvoudig verder kunt gaan waar u gebleven was op de pagina’s van de server. Wanneer u de internetbrowser afsluit, eindigt de sessie en wordt het cookie verwijderd. Blijvende cookies worden gebruikt om uw voorkeuren op te slaan en u te herkennen bij een volgend bezoek. Niet strikt noodzakelijke cookies: Wij plaatsen alleen cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor levering van de functionaliteiten van de Website, als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Met die niet strikt noodzakelijke cookies verzamelen wij informatie over uw gebruik van de Website en onthouden wij uw voorkeuren. Voorbeelden van verzamelde informatie zijn de bezochte pagina’s en de duur van een gebruikerssessie. Met deze cookies proberen we uw gebruikerservaring op onze Website te verbeteren. Als u geen toestemming geeft voor plaatsing van deze cookies, worden deze geblokkeerd. Klik hier voor een volledige lijst van cookies die op onze Website gebruikt worden. De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd en dat u via de browserinstellingen een zekere controle kunt uitoefenen op de meeste cookies, hoewel dat niet noodzakelijk is. Wij oefenen geen toezicht uit op cookies van derden, behalve van de hulppersonen die de webanalyse-service voor onze eigen site bieden. Indien u cookies wilt uitschakelen, kunt u dat doen door uw browserinstellingen aan te passen. Wij merken op dat u zich in dat geval wellicht niet kunt aanmelden voor of gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze Website. Voor meer informatie met betrekking tot de cookies die worden gebruikt op onze Website, kunt u contact met ons opnemen opcustomercare@dutchweek.nl . Voor meer informatie over cookies en het uitschakelen daarvan kunt u contact opnemen met uw helpdeskbeheerder of de ondersteuningslijn van uw webbrowser. Meer informatie over cookies en hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, vindt u op www.allaboutcookies.org. Dutchweek B.V. maakt alleen gebruik van Google Analytics’ cookies als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Als u geen toestemming geeft voor plaatsing van deze cookies, worden deze geblokkeerd. Google Analytics is een web-analysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de Website door gebruikers te analyseren. Google maakt gebruik van statistische totaalgegevens om ons inzicht te geven in de wijze waarop u de Website gebruikt. Google mag deze gegevens alleen aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Klik hier voor meer informatie over Google Analytics.

9. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

Uw Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en de Website onderhoudt passende administratieve, technische en fysieke waarborgen en beveiligingsmaatregelen voor het beschermen van de Persoonsgegevens die u op deze Website verstrekt, tegen ongewilde, onrechtmatige of onbevoegde vernietiging, teloorgang, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruikmaking en andere onrechtmatige vormen van verwerking. Daartoe maakt Dutchweek B.V. gebruik van verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling, alsmede fysieke beveiliging van de locaties waar de gegevens worden opgeslagen.

10. MINDERJARIGEN DIE PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN

Personen jonger dan 18 jaar mogen uitsluitend persoonsgegevens verstrekken aan Dutchweek B.V. met toestemming van een van hun ouders of verzorgers die dit privacy , beveiligings en cookiebeleid heeft doorgelezen.

11. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY-, BEVEILIGINGS EN COOKIEBELEID

Dit privacy , beveiligings en cookiebeleid kan in de loop der tijd worden gewijzigd: gebruikers van de Website wordt geadviseerd dit beleid regelmatig door te nemen op mogelijke wijzigingen. Dit beleid is laatstelijk gewijzigd in november 2015. Dit beleid kan worden opgeslagen of afgedrukt met behulp van de knoppen bovenaan deze pagina.

12. CONTACT – RECHT OP INZAGE EN VERBETERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over ons of de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, of indien u niet langer wenst dat wij contact met u opnemen voor direct-marketingdoeleinden, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres, telefoonnummer of e mailadres. Voorts zullen wij u op verzoek een overzicht verstrekken van alle persoonlijke informatie, die wij over u hebben verzameld en bewaard. U kunt uw persoonlijke informatie wijzigen, corrigeren of bijwerken of ons verzoeken uw persoonlijke informatie uit onze databank te verwijderen. Wij zullen kopieën van persoonlijke informatie uitsluitend versturen aan het e mailadres in ons bestand voor de bijbehorende bezoekersnaam. Onze contactgegevens luiden:Dutchweek B.V. Kortekade 60A 3062 GT Rotterdam Nederland Telephone: 010 303 12 31 info@dutchweek.nl

Bijlage 2 RETOURZENDINGSINFORMATIE

U hebt het recht om producten te retourneren en uw bestelling te annuleren (“in te trekken”) binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden. De intrekkingstermijn loopt af 14 dagen na de dag waarop de in één bestelling bestelde producten fysiek aan u, of een door u aangewezen derde niet zijnde de vervoerder, worden afgeleverd. Om uw intrekkingsrecht uit te oefenen dient u ons:Dutchweek.nl Kortekade 60A 3062 GT Rotterdam Nederland Telefoon: 010 303 12 31* Maandag tot en met Vrijdag 09.00 -17.00 *(standaardtarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken) info@dutchweek.nl op de hoogte te stellen van uw besluit om uw bestelling in te trekken door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e mail). U kunt hiervoor het eventueel meegezonden aangehechte model of uitprintbare retourzendingsformulier (Bijlage 3) gebruiken. Om uw bestelling binnen de gestelde termijn in te trekken, is het voldoende als u uw bericht met betrekking tot de uitoefening van uw intrekkingsrecht toestuurt voordat de intrekkingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Indien u besluit uw bestelling te annuleren, zullen wij alle betalingen die we van u ontvangen hebben aan u vergoeden, exclusief de kosten van standaardlevering (en administratie indien van toepassing), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we geïnformeerd zijn over uw beslissing om producten te retourneren. Wij kunnen echter weigeren tot terugbetaling over te gaan totdat wij de producten ontvangen hebben of totdat u het bewijs van retourzending van de producten heeft getoond, daarbij kijkend naar wat er eerder plaatsvindt om geen onnodige vertraging op te lopen. Wij zullen uw betaling terugstorten op dezelfde wijze als de betaalwijze die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een andere wijze van restitutie. In elk geval ontstaan er voor u geen extra kosten behalve de verzend en retour kosten als gevolg van die restitutie. U dient de producten onverwijld aan ons te retourneren of ter hand te stellen, en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u ons hebt laten weten dat u dit contract intrekt. Intrekking vindt plaats binnen de gestelde termijn indien u de producten retourneert voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij nemen de kosten van retournering van de producten niet voor onze rekening. U bent  aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van de behandeling anders dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Bijlage 3 MODEL RETOURZENDINGSFORMULIER

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) — Aan   UWBEDRIJF UW Adres 1 1234 AB Stad UWEMAIL@uwwinkel.nl 06-12345678   — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                  — Bestelnummer :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

 

— Naam/Namen consument(en)

 

 

 

 

 

— Adres consument(en) :

 

 

 

 

 

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

 

 

 

 

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)     — Datum(DD-MM-YYYY): *) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Oh by the way

We got Cookies!

Are you ok with that?

You can read our cookie policy here we promise the cookies are nice tho

Select language

en

nl

ger